icon-avc

TELEFOON 0492-385544

Praktische Coachopleidingen  &  Professiona­lisering voor Coaches

De Associatie voor Coaching wil de plek zijn waar leiding­gevenden en coaches inspiratie, kennis en vaardig­heden vinden met betrek­king tot coachen. Coachen is in onze huidige organi­saties niet meer weg te denken. De mede­werkers van vandaag de dag hebben een goede opleiding genoten, zijn mondig en willen invloed hebben op de manier waarop ze het werk willen uitvoeren. Deze ontwik­keling houdt gelijke tred met de wens van leiding­gevenden dat mede­werkers meer verant­woorde­lijkheid nemen voor hun eigen werk. In die zin is de ontwik­keling van het coachen iets om blij van te worden.
 • De kunst van het vragen stellen

  Meestal stellen de medewerkers de vragen en geven de managers de antwoorden. Bij coaching zijn die rollen echter omgedraaid. Het is niet zozeer de coach die daarbij aan het werk is als wel de gecoachte. De coach stelt de vragen en weet vervolgens zijn mond te houden en zijn eigen oplossingsenthousiasme te temperen. Een belangrijke vaardigheid die zowel in deze workshop als in onze CPC opleiding aan bod komt.

 • Afspreken en aanspreken

  Afspreken en aanspreken noemen we in één adem, omdat het twee zijden van een medaille zijn. Naarmate we afspraken helderder maken, kunnen we er ook toegespitst op terugkomen, wanneer we elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken. We behandelen in de opleiding enkele belangrijke psychologische noties bij het aanspreken en oefenen het effectiever kunnen aanspreken.

 • Coachend leiding geven

  Afspreken en aanspreken noemen we in één adem, omdat het twee zijden van een medaille zijn. Naarmate we afspraken helderder maken, kunnen we er ook toegespitst op terugkomen, wanneer we elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken. We behandelen in de opleiding enkele belangrijke psychologische noties bij het aanspreken en oefenen het effectiever kunnen aanspreken.

 • Coachen en teamontwikkeling

  Teamwerk is aan de orde wanneer de samengebalde inspanning van diverse mensen nodig is om een bepaalde prestatie te leveren. Dat is in de huidige tijd vaak zo. In tegenwoordige organisaties kun je in je eentje nauwelijks nog iets tot stand brengen. De bijdragen van diverse mensen zijn nodig om uiteindelijk goede resultaten te behalen. Daarmee wordt het vermogen van mensen om in teams te werken een belangrijke kwaliteit in organisaties.

 • De dynamiek van coaching

  Willem Verhoeven stelt dat de essentie van coaching is dat je probeert iemands potenties ten volle aan te boren. Dat gebeurt niet wanneer je probeert iemand anders na te doen. Hij stelt dan ook dat alle voorbeelden en notities in de opleidingen alleen van waarde zijn wanneer ze je helpen je eigen stijl als coach te ontwikkelen. Onze Certified Professional Coach opleidingen helpen je deze eigen stijl te ontwikkelen.

Programma Binnencirkel 2017

23 november 2016

De Binnencirkel is een platform waar professionele coaches met elkaar leren en werken, met als doel hun professionaliteit te vergroten. Een belangrijk doel is jouw persoonlijke ontwikkeling als coach: in de Binnencirkel kom je collega’s van niveau tegen met wie je kunt sparren en intervisie kunt hebben, met wie je kunt oefenen en kunt netwerken. Voor 2017 is het volgende programma samengesteld:

Dag 1 - Jobcrafting: Regievoering in je baan

Binnen de coachwereld neemt de positieve psychologie een steeds belangrijkere plek in. Met een eigen Tijdschrift voor Positieve Psychologie en een jaarlijks congres is het duidelijk dat deze stroming een behoefte vervult. Bijvoorbeeld de behoefte om als mens aangesproken te worden op sterktes en drijfveren, en niet (alleen) op ontwikkelpunten.
Ook binnen bedrijven en organisaties groeit deze behoefte. Voor de wendbaarheid en innovatiekracht van organisaties blijkt het van belang dat medewerkers hun talenten en drijfveren kwijt kunnen in hun werk. Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat medewerkers die werken vanuit bevlogenheid, een positief effect hebben op de resultaten van een organisatie.

Jobcrafting
Een goede Nederlandse vertaling is er (nog) niet, maar het kernidee van jobcrafting is dat mensen hun eigen functie met kleine aanpassingen op maat snijden; zodanig, dat sterktes en talenten optimaal tot hun recht komen en men op basis van persoonlijke drijfveren aan het werk is.
Volgens de grondleggers Amy Wrzesniewski and Jane Dutton gaat het er bij jobcraften niet om wát werk motiverend maakt, maar hóe je medewerkers ondersteunt en ruimte geeft om hun eigen werk motiverender te maken. De workshop gaat in op de vier vormen van jobcraften, bevat theorie en praktijk, en elke coach gaat naar huis met een set vragen over jobcrafting voor zijn/haar eigen praktijk.

Dag 2 - mBraining

mBraining is gebaseerd op eeuwenoude wijsheden in combinatie met de meest recente neuro-wetenschappelijke onderzoeken naar onze 3 belangrijkste neurale netwerken in hart, hersenen en buik. Het resultaat is een verbluffend simpele, maar zeer effectieve nieuwe (coaching) methodiek om in contact te komen met je eigen intuïtie en wijsheid en zodoende ook klanten te helpen bij het leiden van een bewuster, zinvoller, gelukkiger en actiever leven.
In de afgelopen tien jaar of zo, hebben neurowetenschappers een reeks van verbazingwekkende feiten ontdekt ... we hebben complexe en functionele neurale netwerken in zowel ons hoofd, ons hart als onze buik. Deze complexe neurale netwerken laten verbazingwekkende niveaus van functionele intelligentie zien en er is een groeiend aantal aanwijzingen dat deze 'hersenen' diep betrokken zijn bij de controle en behandeling van talrijke functies en kerngedragscompetenties.
mBraining is 4 jaar gelden ontwikkeld door de Australiërs Grant Soosalu & Marvin Oka, inmiddels is deze training overgewaaid naar alle continenten en zijn vele duizenden therapeuten, managers maar juist ook ‘gewone’ mensen die willen werken aan persoonlijke ontwikkeling, overtuigd en enthousiast over de resultaten van deze nieuwe training.

Dag 3 - Voice Dialogue

Transformeren van de Innerlijke Criticus en de Judge. Hoe maak je van een plaaggeest een bondgenoot? Iedereen herkent de Innerlijke Criticus. Hij luistert, jammert, scheldt en houdt ons eronder. Hij controleert onze gedachten en ons gedrag, hij weerhoudt ons ervan om actie te ondernemen. Hij denkt dat hij ons beschermt tegen afkeuring, pijn of eenzaamheid. Maar deze kritische, innerlijke stem is een bron van schaamte, zorgen, depressiviteit, uitputting en gebrek aan eigenwaarde. Dit heeft een destructief effect op ons functioneren in relaties en op ons werk. Dat geldt ook voor de naar buiten gerichte Judge.
De energetische Voice Dialogue benadering kan de Innerlijke Criticus en de Judge veranderen van een meedogenloze tegenstander in een bondgenoot met wie je vruchtbaar kunt samenwerken. In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • inzicht in de aard en het ontstaan van de Innerlijke Criticus en de Judge
 • aandacht voor de onderliggende kwetsbaarheid en angst
 • Voice Dialogue als methode voor transformatie

Doel en werkwijze
Je krijgt diepgaander inzicht in de functie van de Innerlijke Criticus en Judge in het raamwerk van de persoonlijkheid. Je krijgt een oefening aangereikt om deze subpersonen te kunnen transformeren van een plaaggeest tot een bondgenoot.
Na een theoretische inleiding volgt een demonstratie-sessie. Daarna volgt een oefening in subgroepen.

Dag 4 - Haptonomische Fenomenen in Coaching

Haptonomie gaat over contact en wat goed contact bijdraagt aan een zinvol (samen)leven. Con-tact betekent letterlijk samen-voelen. Aanraken is de meest pure en directe vorm van contact. Als een mens goed (affectief, zoals wij dat noemen) wordt aangeraakt komt hij tot zichzelf en kan hij zich openen naar anderen en naar zijn leefwereld.
In onze cultuur wordt het voelen vaak ondergeschikt gemaakt aan het denken. Haptonomie bestudeert juist het voelen en het verband met het gevoelsleven, in contact zijn met jezelf en de wereld, ons staan in het leven en in relaties, verbondenheid, liefde, verantwoordelijkheid en hoe dit alles tastbaar (te maken) is.
Haptonomie ziet het lichaam als ‘drager’ van gevoelens. Het heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden, bijvoorbeeld door blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren. Dit vermindert ook het vermogen tot het aangaan en beleven van contact.
Waar mensen in begeleidende zin met mensen werken op het gebied van welzijn en – lichamelijke en psychische - gezondheid, in het onderwijs, in begeleidende sectoren van het bedrijfsleven, vindt de haptonomie haar toepassing.
Bij beroepen waar (meestal) geen gebruik wordt gemaakt van lichamelijk contact, worden haptonomische uitgangspunten verwerkt in het omgaan met de ander via verbale en non-verbale communicatie. Non-verbaal is hier niet alleen wat gezien kan worden, maar wat met alle zintuigen, ook de tastzin, waargenomen kan worden.

Visie op coaching

Wanneer wij het over coaching hebben dan is dat vanuit een gedachte van even­waardig­heid. Manager en medewer­kers zijn partners op de werkplek, die beide hun eigen speci­fieke in­breng hebben om een gezamenlijk eindresultaat te bereiken.
Managers van hoog­presterende organisaties weten het beste uit hun mensen en hun organisatie te halen in plaats van het beste uit zichzelf in hun mensen te leggen.

meer opvattingen  >>

Open versus Incompany

Naast 'open inschrijving' kan de opleiding ook binnen jouw eigen organisatie verzorgd worden. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Wil je coaching en zelfsturing vorm geven binnen je eigen team, afdeling of op het niveau van de organisatie dan is het verstandiger te opteren voor een incompany-traject. Deze bieden veel meer mogelijkheden om een gezamenlijk draagvlak te creëren en afspraken te maken met elkaar. Maar als je ervoor kiest de blik naar buiten te richten en eens in de keuken van andere organisaties te kijken dan biedt de open inschrijving daar alle mogelijkheden voor. 

meer incompany  >>

Kwaliteit

Wij geloven niet in "omgevallen boekenkast" trainingen maar in onafhankelijk geaccrediteerde opleidingen. Ook vinden wij de verbinding met de beroeps­verenigingen belangrijk om vóóraan mee te ontwikkelen in de verdere profes­siona­lisering van het vakgebied coaching. Onze Certified Professional Coach opleidingen zijn behalve Post-HBO geregis­treerd ook ACTP-geaccre­diteerd (Accredited Coaching Training Program) en erkend door de International Coaching Federation. 

meer kwaliteit  >>