De International Coach Federation (ICF) is ‘s-wereld grootste beroepsvereniging voor beroepscoaches. Vanuit een grote hoeveelheid coachgesprekken is een analyse opgetuigd wat uiteindelijk heeft geleid tot 8 kerncompetenties van de professionele coach. Deze 8 kerncompetenties van de professionele coach zijn geformuleerd om duidelijk te maken welke vaardigheden en benaderingen zij van belang acht voor het uitoefenen van het beroep van coach. De kerncompetenties zijn gegroepeerd in vier clusters die een logisch geheel vormen. De clusters en de afzonderlijke competenties daarbinnen worden niet apart gewogen. Er is geen prioriteit in enige vorm. Elke competente coach dient over alle kerncompetenties te beschikken.

Heb je interesse om je te bekwamen in deze competenties, klik dan op de button hieronder en bekijk onze Certified Professional Coach opleidingen.

Domein A. De fundering creëren

Het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Begrip hebben van coachingsethiek en visie op coaching en de bekwaamheid om deze correct toe te passen in alle coachingssituaties. Het verhelderen van randvoorwaarden. De vaardigheid om een steunende omgeving te creëren die respect en vertrouwen uitstraalt.

Competentie 1: Laat ethisch gedrag zien 

De Personal Coach houdt zich aan ethische regels en professionele standaards en heeft de bekwaamheid om deze correct toe te passen. Hij gaat vertrouwelijk om met de informatie die in de coachrelatie aan de orde komt. Hij kent de grenzen van zijn eigen bekwaamheid en stuurt, waar nodig, coachees door naar specialisten. (Meeting ethical guidelines and professional standards).

Competentie 2: Hanteert een coachende mindset 

Ontwikkelt en onderhoudt een mindset die open, nieuwsgierig, flexibel en gericht op cliënt is. Het betreft daarnaast een proces van voortdurend leren en ontwikkelen waarbij professionele reflectie een basis vormt. Hoe beter je jezelf kent, je patronen weet, de effecten van gedrag op jou gedrag helder zijn etc. hoe beter je in staat bent er te zijn voor de ander.

Domein B. Samen de relatie vormgeven

Het realiseren van een eigen werkstijl, gebaseerd op visie en vaardigheden. De bekwaamheid om zich bewust te zijn en een spontane relatie met de cliënt te creëren, een stijl aanwendend die open flexibel en zelfbewust is. Het gaat om authenticiteit, respect, flexibiliteit en zelfinzicht.

Competentie 3: Stelt overeenkomsten op en onderhoud deze 

Heldere afspraken maken met de gecoachte en de coachingsrelatie vormgeven. Het vermogen om te begrijpen wat nodig is in een specifieke coachinginteractie en met de opdrachtgever en/of coachee afspraken maken over het coachingproces en de coachingrelatie.  Zich kunnen verdiepen in de behoeften van de coachee en daarop antwoorden met een gepast aanbod, dan wel het verzoek om hulp gemotiveerd afwijzen. Duidelijke afspraken maken over de aanpak en de duur van de Personal Coaching en de verantwoordelijkheden van zowel coach als coachee. (Establishing the coaching agreement)

Competentie 4: Creëert vertrouwen en veiligheid 

Het vermogen om een veilige, bemoedigende omgeving te creëren waarin altijd sprake is van wederzijds respect en vertrouwen. De vaardigheid om een veilige, steunende omgeving te creëren die continu respect en vertrouwen produceert. (Establishing trust and intimacy with the coachee).

Competentie 5: Blijft betrokken 

Als Personal Coach ‘aanwezig’ zijn zonder de ander te domineren. Het vermogen om volkomen bewust aanwezig te zijn en, flexibel en vol zelfvertrouwen, een openhartige relatie met de coachee tot stand te brengen. Vanuit een persoonlijke authentieke stijl een coachrelatie met de coachee opbouwen. Zelfbewust en doortastend de leiding in de relatie durven nemen zonder de eigen verantwoordelijkheid van de coachee uit te hollen. (Coaching presence).

Domein C. Effectief communiceren

Effectief communiceren (luisteren, doorvragen, empathie, confronteren, herkaderen). Het vermogen zich te richten op wat de cliënt zegt en niet zegt, de betekenis daarvan te begrijpen in de context van de leervragen van de cliënt en hem te ondersteunen bij diens zelfexpressie.

Competentie 6: Luistert actief 

De bekwaamheid om alle signalen (verbaal en non-verbaal), die de coachee uitzendt, op te pikken. Meevoelen met anderen. Het aanvoelen van emotionele signalen. Totale ontvankelijkheid bij het luisteren; het afstemmen op één persoon. Begrijpen van de gedachten, gevoelens en intenties van een ander.  Het vermogen om zich volledig te concentreren op wat de coachee zegt en niet zegt en om datgene dat gezegd wordt te begrijpen binnen de context van de wensen van de coachee; het vermogen om te bevorderen dat de coachee zich uit. (Active listening).

Competentie 7: Inspireert bewustzijn 

Bewustzijn van de gecoachte vergroten. De aandacht van de coachee focussen. Hem prikkelen om te reflecteren en eigen oplossingen te genereren. Het referentiekader van de coachee oprekken door verrassende invalshoeken te kiezen. Helpt coachees voor zichzelf te ontdekken wat nieuwe gedachten, overtuigingen, percepties, emoties, stemmingen etc. zijn die hen versterken in de bekwaamheid om actie te ondernemen en te bereiken wat belangrijk voor hen is. (Creating awareness).

Taal gebruiken die de coachee verstaat. Niet om de hete brij heen draaien. Durven confronteren met behoud van respect in de relatie. Het vermogen om effectief te communiceren tijdens coachingsessies en om taal te gebruiken die maximaal positieve impact heeft op de coachee. (Direct communication)

Domein D. Leren en groei inspireren

Creëren van bewustzijn en lerend vermogen. Het vermogen om diverse bronnen van informatie te integreren en accuraat te evalueren, interpretaties te maken die de cliënt helpen om bewust te worden en verantwoording te nemen om zelf de afgesproken resultaten te behalen. Het vermogen om met de cliënt mogelijkheden te creëren voor continu leren. Resultaatgericht coachen. De bekwaamheid een effectief coachingsplan met de cliënt te ontwikkelen en te bewaken. Procesbeheersing van begin tot eind. Het vermogen de aandacht te houden bij wat belangrijk is voor de cliënt en om de verantwoordelijkheid tot het ondernemen van actie bij de cliënt te laten liggen.

Competentie 8: Faciliteert groei van de cliënt 

Actiegerichtheid. De bekwaamheid om met het resultaat voor ogen samen met de coachee passende acties te ontwerpen die het gewenste resultaat dichterbij brengen. Samen met de coachee mogelijkheden scheppen om steeds te blijven leren, tijdens de coaching en in het dagelijkse leven, en om nieuwe acties te ondernemen die op de meest effectieve wijze leiden tot de afgesproken coachingdoelstellingen. (Designing actions)

De spanning tussen doel en huidige realiteit constructief maken. Doelstellingen en plannen formuleren. De bekwaamheid om de aandacht van de coachee op de toekomst te richten en hem ervan te overtuigen dat spanning tussen het hier en nu en de gewenste toekomst juist nodig is om veranderingen te bewerkstelligen. Coachees die zich blijven rondwentelen in hun problemen durven confronteren en soms met stevige interventies uit hun vaste patronen proberen te krijgen. Het vermogen om een effectief coachingplan met de coachee op te stellen en zich eraan te houden. (Planning and goal setting)

Het nemen van verantwoordelijkheid door de gecoachte bevorderen. Het vermogen om de aandacht gericht te houden op wat belangrijk is voor de coachee en om de verantwoordelijkheid tot het ondernemen van actie bij de coachee te laten liggen, zonder hem aan zijn lot over te laten. Stimuleren van de zelfdiscipline van de coachee. (Managing progress and accountability)

Voor meer informatie over de International Coach Federation, ga naar www.coachfederation.org.

Bovenstaande competenties worden gebruikt als basis voor de beoordeling in de ICF-certificatieprocedure.

Interesse gewekt?

Heb je nu zelf interesse gekregen om je te bekwamen in deze competenties en je de vaardigheden van het professionele coachvak meer eigen te maken, neem dan hieronder een kijkje naar een van onze Certified Professional Coach opleidingen.

Professional Coach Week

ICF ACC (Level 1) en NOBCO/EMCC Global Practitioner opleiding in één week

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - ACC / Practitioner

9 daags ICF ACC (Level 1) & NOBCO/EMCC Global Practitioner programma

PRACTITIONER COACH (ACC)

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - PCC / Senior Practitioner

10 daags programma ICF PCC (Level 2) & NOBCO/EMCC Global Senior Practitioner

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tools.
Meer info