Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN
1. Inleiding
Onze adviseurs houden zich aan professionele
gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen
en -adviseurs (OOA). De verkorte versie
van deze gedragsregels zenden wij u op eerste
verzoek toe.
2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder
– het bureau: (ook aangeduid met wij en ons) de
Associatie voor Coaching (AvC) dat in haar
overeenkomst met de opdrachtgever naar deze
Voorwaarden verwijst.
– de opdrachtgever: de contractpartner van het
bureau.
– de opdracht: iedere overeenkomst van de
Associatie voor Coaching tot het leveren van
diensten aan opdrachtgever.
– voor adviseurs lees trainer, inleider, docent,
adviseur, interim-coach.
3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten tot het leveren van diensten
door de Associatie voor Coaching.
4. Totstandkoming opdrachten
Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons
door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De
opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor
de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële
informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen
geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet
verbindend tot het moment dat de opdracht ons
wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd.
Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk
worden bevestigd. Door inschrijving op een ‘open
training’ c.q. bevestiging van de opdracht geeft de
opdrachtgever/deelnemer te kennen deze
bepalingen en voorwaarden te accepteren.
5. Uitvoering opdrachten
Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren
adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit
te voeren, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap.
Wij zullen de opdracht vanuit een professioneel
onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard
zullen wij met de opdrachtgever overleggen over
de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
Wij zullen ons inspannen de opdracht binnen de
afgesproken planning uit te voeren. De duur van de
opdracht kan behalve door onze inspanning worden
beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit
van de informatie die wij verkrijgen en de
medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan
ook niet van te voren exact aangeven hoeveel tijd
voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
De resultaten van toepassing en gebruik van de
door ons verrichte studies en verstrekte adviezen
zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten
onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door
ons naar beste inzicht en vermogen, en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
wordt uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen
garanties geven met betrekking tot de resultaten
van de door ons verrichte studies en verstrekte
adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting.
6. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten
en gegevens die wij nodig hebben voor het conform
de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht,
tijdig in ons bezit komen. Verder moeten wij
kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van
de bij onze werkzaamheden betrokken
medewerkers van de organisatie van de
opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die
hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te
betrekken, geen opdracht dan in afstemming met
ons. Wanneer wij daarom verzoeken, zal ons
gedurende de looptijd van de opdracht een eigen
werkruimte met telefoonaansluiting kosteloos ter
beschikking worden gesteld.
7. Vertrouwelijkheid
Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle
informatie en gegevens van de opdrachtgever
jegens derden. Wij zullen verder in het kader van
de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter
bescherming van belangen van de opdrachtgever.
Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming
onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen
over onze aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze
rapportage ter beschikking stellen.
8. Personeel
Wij kunnen na overleg met de opdrachtgever de
samenstelling van ons adviseursteam wijzigen,
indien wij menen dat dit voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is.
De wijziging mag de deskundigheid van het
adviseursteam niet verminderen, noch de
continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
Geen van de direct bij de opdracht betrokken
partijen mag tijdens de uitvoering van de
opdrachten binnen één jaar na beëindiging hiervan,
personeel van de wederpartij in dienst nemen noch
met dit personeel over indiensttreding
onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
9. Aanpassing opdrachten
Mochten er zich in het kader van de opdracht
omstandigheden voordoen die bij de start van de
opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds
en in goede harmonie naar een oplossing worden
gezocht. Zonodig kan in dit geval aanpassing van
de opdracht plaatsvinden. Ons bureau en
opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere
voortzetting van de opdracht af te zien, indien de
oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de
gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt
of onmogelijk wordt. Artikel 12 is in dat geval
onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de
opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities
toegevoegd worden aan de Ie opdracht en daarmee
één geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig
onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever
niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij
tevoren het specifieke belang van een bepaalde
termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd
en dit door ons schriftelijk is geaccepteerd.
10. Tarieven en kosten
In onze tarieven en de daarop gebaseerde
kostenramingen zijn alle normale
secretariaatskosten inbegrepen. Reis- en
verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen
van notities, rapporten, e.d. zullen afzonderlijk in
rekening worden gebracht (een indicatieve limiet
bedraagt 25 stuks). De kosten van derden, die wij
ten behoeve van de opdracht moeten maken,
worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een
tussentijdse verandering van het niveau van lonen
en kosten, die ons noodzaakt tot tariefaanpassing,
zal worden doorberekend.
11. Betaling
Onze werkzaamheden worden in principe op basis
van bestede tijd en gemaakte kosten aan de
opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een
andere betalingsregeling is overeengekomen,
zenden wij eenmaal per maand een
(voorschot)factuur. Betaling dient te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum. In onze
honorariumberekening zijn geen rentekosten
opgenomen. Indien de (voorschot) declaratie 30
dagen na de vervaldatum nog niet is betaald,
kunnen wij vanaf de vervaldatum de wettelijke
rente in rekening brengen. Indien betaling niet
plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum,
kunnen wij de uitvoering van de opdracht
opschorten.
De opdracht is in financiële zin afgesloten op het
moment dat de eindafrekening door de
opdrachtgever is goedgekeurd. Deze
eindafrekening moet door de opdrachtgever worden
goedgekeurd binnen dertig dagen na ontvangst.
Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet
reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn
goedgekeurd.
Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke
kosten verbandhoudende met de inning van enige
vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen
laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht
worden tenminste 15% te bedragen van het te
vorderen bedrag. Ingeval van een gezamenlijk
gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van
de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling
van de factuur.
12. Voortijdige beëindiging opdrachten
De opdracht kan voortijdig worden beëindigd
indien één van beide partijen van mening is dat
werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd
conform de offerte en opdrachtbevestiging en
eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere
opdrachtspecificaties. In dat geval zal een
opzegtermijn van een maand worden aangehouden
voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan
twee maanden. Hiertoe zal uiteraard eerst worden
overgegaan wanneer is gebleken dat de
geconstateerde problemen niet kunnen worden
opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de
opdracht zullen de tot dan toe verrichte
werkzaamheden normaal worden vergoed.
Opdrachtgever noch wij kunnen enige aanspraak of
recht van welke aard dan ook claimen op grond van
de voortijdige beëindiging van de opdracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van
faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht
zonder inachtneming van een opzegtermijn te
beëindigen.
13. Annulering workshops, trainingen, seminars.
Voortijdige annulering van opleidingsactiviteiten
met open inschrijving is mogelijk tot één maand
voor aanvang van de activiteit onder betaling van
de administratiekosten.
Bij annulering binnen 1 maand voor de geplande
datum of bij het niet verschijnen van de deelnemer
zijn de deelnamekosten volledig verschuldigd.
Tussentijds annuleren bij meerdaagse
cursussen/studiedagen is niet mogelijk.
De Associatie voor Coaching behoudt zich het
recht voor om reeds geplande workshops e.d. te
annuleren bij onvoldoende deelname. De
Associatie voor Coaching kan indien nodig de
locatie en/of datum wijzigen. De deelnemer heeft
het recht om zonder kosten te annuleren indien een
andere datum hem/haar niet convenieert. Bij
verschuiven/uitstel door de opdrachtgever van een
besloten training of open inschrijving gelden
dezelfde bepalingen en kosten.
14. Aansprakelijkheid
De Associatie voor Coaching is alleen
aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de
uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever
ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare
gedragingen van haar adviseur(s). Onze
aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het
honorarium in de betreffende opdracht. Wij zijn
niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade,
noch voor schade geleden door derden; hiervoor
dient de opdrachtgever ons te vrijwaren. De
toepassing en het gebruik van onze adviezen zijn
geheel voor risico van de opdrachtgever.
15. Eigendom
Het auteursrecht, het recht van tekening of model
of enig ander intellectueel eigendomsrecht met
betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust
bij de Associatie voor COaching. Opdrachtgever
verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom
binnen het organisatiedeel waarop de opdracht
betrekking heeft.
16. Geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht een
geschil rijst tussen de opdrachtgever en het bureau,
dan zullen partijen trachten dit geschil door
minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook
gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk
voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige
(in onderling overleg te kiezen) voor advies of
bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt
opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de
bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op
alle opdrachten is het Nederlands recht van
toepassing met uitsluiting van elk ander recht.
Klachten: Na ontvangst van een klacht zal binnen
48 uur gereageerd worden. Over klachten die meer
tijd vragen zal de klant geïnformeerd worden over
de te verwachten verwerkingstijd.
17. Algemene Bepalingen
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele
voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook
gesteld of gedeponeerd voor de Associatie voor
Coaching niet verbindend, tenzij deze schriftelijk
bij het aangaan van de overeenkomst door de
Associatie voor Coaching zijn geaccepteerd.

© Copyright 2017-2019 Associatie voor Coaching | Alle rechten voorbehouden
Stel uw vraag
close slider